Thanh tra
 
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ký ban hành Quyết định thanh tra đối với trình tự đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Bình do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình làm chủ ...
 
Chánh Thanh tra Sở xây dựng ký ban hành kết luận thanh tra trình tự đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ tuật khu công nghiệp Rạch Bắp do Công ty Cổ phần công nghiệp An Điền làm chủ đầu tư
 
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 02/02/2024 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.
 
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 923/UBND-NC ngày 02/3/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một ...
 
Ngày 05/8/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý tình hình xây dựng trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 và sơ kết việc thực hiện Quyết định số ...
 
Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (gọi tắt là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP) có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế ...
 
Sáng 07-7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022.
 
Ngày 27/5/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2022 của Thanh tra Sở và công bố Quyết định thành lập các Đội Thanh tra Xây dựng, Quyết định bổ nhiệm, điều động và ...
 
Ngày 08/4/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Hội nghị được tổ chức theo ...
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Thông báo kết luận thanh tra số 85/KL-TTrXD ngày 29/3/2024 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình DươngThông báo kết luận thanh tra số 85/KL-TTrXD ngày 29/3/2024 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ký ban hành Quyết định thanh tra đối với trình tự đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Bình do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình làm chủ đầu tư
4/14/2024 8:00 AMĐã ban hànhChuyên ngành xây dựngFalse
Thông báo kết luận thanh tra số 86/KL-TTrXD ngày 29/3/2024 của Thanh tra Sở Xây dựngThông báo kết luận thanh tra số 86/KL-TTrXD ngày 29/3/2024 của Thanh tra Sở Xây dựng
Chánh Thanh tra Sở xây dựng ký ban hành kết luận thanh tra trình tự đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ tuật khu công nghiệp Rạch Bắp do Công ty Cổ phần công nghiệp An Điền làm chủ đầu tư
4/14/2024 8:00 AMĐã ban hànhChuyên ngành xây dựngFalse
Giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024Giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 02/02/2024 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức tuân thủ pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trọng tâm nội dung tuyên truyền là các chủ trương, Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, chính quyền về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn thi hành như Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Tuyên truyền các văn bản luật như Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, tổ chức các hội nghị và các hình thức thông tin, tuyên truyền để triển khai, thực hiện đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật và tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí không tự chủ được giao trong dự toán ngân sách năm 2024 của Thanh tra tỉnh.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.​​


2/9/2024 7:00 AMĐã ban hànhFalse
Triển khai Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế cho Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Triển khai Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế cho Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh ban hành
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung cơ bản: cụ thể hóa phân cấp trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, xây dựng cách thức phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý trật tự xây dựng để tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật được kịp thời, thống nhất và tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2023 và thay thế cho Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bố cục: Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm có 04 chương, 19 Điều cụ thể như sau:

CHƯƠNG I – Những quy định chung (03 Điều): Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc chung.

CHƯƠNG II – Trách nhiệm, thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng (07 Điều): Quy định phân cấp trách nhiệm, quản lý kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cụ thể gồm: Trách nhiệm của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã; Trách nhiệm của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện; Trách nhiệm của Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời, quy định về việc xác minh tình tiết và thực hiện các thủ tục liên quan trong xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng; tiếp nhận và xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính; gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

CHƯƠNG III – Tổ chức phối hợp về quản lý trật tự xây dựng (06 Điều): Quy định Cách thức phối hợp quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, việc Thực hiện phối hợp quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, việc Thực hiện phối hợp theo dõi việc dừng thi công xây dựng công trình, việc phối hợp tổ chức thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Phương thức phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, Xử lý các hành vi vi phạm có liên quan sự cố về chất lượng công trình; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan trong phối hợp quản lý trật tự xây dựng.

CHƯƠNG IV - Điều khoản thi hành (03 Điều): Quy định điều khoản chuyển tiếp, công tác báo cáo và trách nhiệm thi hành.

​​Quyết định:41-2022-QD.signed.pdf

Nguồn: Thanh tra Sở Xây dựng.

1/17/2023 3:00 PMĐã ban hànhChuyên ngành xây dựng; Thông tin cần biếtFalse
Sở Xây dựng triển khai các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnhSở Xây dựng triển khai các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 923/UBND-NC ngày 02/3/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

​ Ngày 18/4/2022, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1325/SXD-TTrXD tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh, qua đó, Sở Xây dựng triển khai các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở ngành, địa phương các nội dung như sau:​

1. UBND các huyện - thị xã - thành phố quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã - phường - thị trấn thường xuyên tổ chức quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền (hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm) đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn, trong đó cần chú trọng, tăng cường các nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý ngay từ đầu, triệt để đối với các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực: đất đai, xây dựng, các hoạt động môi giới, giao dịch, chuyển nhượng, rao bán, quảng bá, tiếp thị bán sản phẩm đối với các Dự án nhà ở trên địa bàn khi chưa đủ điều kiện mà pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản cho phép.

- Thường xuyên truy cập, nắm rõ các Dự án nhà ở, căn hộ đủ điều kiện huy động vốn đã được Sở Xây dựng cập nhật và thông báo, công bố, đăng tải các Dự án nhà ở, căn hộ đủ điều kiện huy động vốn, đủ điều kiện chuyển nhượng trên Website của Sở Xây dựng Bình Dương theo địa chỉ: https://sxd.binhduong.gov.vn để tuyên truyền, cung cấp thông tin rộng rãi hơn nữa về pháp lý của các Dự án (chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng, dự án đủ hoặc chưa đủ điều kiện để huy động vốn; những nội dung cần lưu ý theo quy định đối với các chủ thể ký kết trong Hợp đồng ký kết giữa các bên, tính pháp lý của các đơn vị phân phối sản phẩm, vv…) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng bất động sản, căn hộ trên địa bàn nhằm tránh rủi ro khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng nhà, đất, căn hộ trái quy định pháp luật, tránh hệ lụy pháp lý phức tạp về sau.

- Có giải pháp kịp thời thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh từ các cơ quan báo, đài, tổ chức hoặc người dân cung cấp liên quan đến hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm, tụ tập giao dịch, chuyển nhượng, rao bán nhà, đất, căn hộ đối với các Dự án nhà ở có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn để có biện pháp can thiệp, ngăn chặn kịp thời, tránh phát sinh các hành vi vi phạm ngay từ ban đầu.

- Tổ chức thực hiện việc cắm "biển báo" và bảo vệ "biển báo" tại vị trí khu đất đối với các Dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn trái phép trên địa bàn để kịp thời cảnh báo người dân về các Dự án nhà ở, căn hộ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (Dự án nằm ngoài danh mục đã được Sở Xây dựng có thông báo đăng tải Dự án nhà ở, căn hộ đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng trên Webside của Sở Xây dựng Bình Dương).

- Định kỳ báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm kết quả thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý đối với việc đầu tư xây dựng và các hoạt động giao dịch bất động sản trái quy định pháp luật về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Nhằm đầy đủ thông tin, tổng hợp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các Dự án bất động sản đã và đang xảy ra các sự việc tụ tập đông người nơi công cộng, trụ sở cơ quan nhà nước trong thời gian qua trên địa bàn và có cơ sở phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức đối thoại vận động người dân thực hiện phản ánh, kiến nghị theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện - thị xã - thành phố chủ động rà soát, tổng hợp, đánh giá hồ sơ pháp lý liên quan đến một số Dự án bất động sản phức tạp, đông người trên địa bàn quản lý, báo cáo gửi về Sở Xây dựng, làm cơ sở để tổng hợp, tham mưa UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Nội dung chi tiết Văn bản số 1325/SXD-TTrXD ngày 18/4/2022 của Sở Xây dựng 1325-SXD-TTRXD.signed.pdf

Nguồn: Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

8/10/2022 11:00 AMĐã ban hànhChuyên ngành xây dựngTrue
1 - 5Next