Thanh tra
Thứ 6, Ngày 09/02/2024, 07:00
Giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/02/2024
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 02/02/2024 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức tuân thủ pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trọng tâm nội dung tuyên truyền là các chủ trương, Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, chính quyền về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn thi hành như Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Tuyên truyền các văn bản luật như Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, tổ chức các hội nghị và các hình thức thông tin, tuyên truyền để triển khai, thực hiện đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật và tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí không tự chủ được giao trong dự toán ngân sách năm 2024 của Thanh tra tỉnh.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.​​


Lượt người xem:  Views:   66
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thanh tra