CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
STTTiêu đềFile đính kèm
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10, 11, 12 - Q4, NĂM 2020 
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ QUÝ 1 NĂM 2020 
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10, 11, 12 - Q4, NĂM 2019 
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 7, 8, 9 - Q3 NĂM 2019 
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 4, 5, 6 VÀ QUÝ 2 NĂM 2019 
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ QUÝ 1 NĂM 2019 
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10, 11, 12 - Q4 NĂM 2018 
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 7, 8, 9 - Q3 NĂM 2018 
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 4, 5, 6 VÀ QUÝ 2 NĂM 2018 
10 ĐÍNH CHÍNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ QUÝ 1 NĂM 2018 
11 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10, 11, 12 - Q4 NĂM 2017 
12 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 7, 8, 9 - Q3 NĂM 2017 
13 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 4, 5, 6 - Q2 NĂM 2017 
14 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG QUÝ 1 NĂM 2017 
15 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 3 - Q1 & NĂM 2016 
16 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 6 - Q2 & NĂM 2016 
17 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 12 - Q4 & NĂM 2016 
18 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 11 NĂM 2016 
19 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10 NĂM 2016 
20 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 8- NĂM 2016 
21 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2016 
22 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2016 
23 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1 NĂM 2015 
24 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 2 NĂM 2015 
25 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 3 VÀ Q1 NĂM 2015 
26 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2015 
27 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2015 
28 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 6 VÀ Q2 NĂM 2015 
29 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 7 NĂM 2015 
30 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 8 NĂM 2015