CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG
STTTiêu đềFile đính kèm
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 Quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý 1 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và cả năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2022 
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1, 2, 3 - Q1, NĂM 2022 
CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10, 11, 12 - Q4, NĂM 2021 
Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2021 
10 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 4, 5, 6 - Q2, NĂM 2021 
11 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1, 2, 3 - Q1, NĂM 2021 
12 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10, 11, 12 - Q4, NĂM 2020 
13 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ QUÝ 1 NĂM 2020 
14 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10, 11, 12 - Q4, NĂM 2019 
15 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 7, 8, 9 - Q3 NĂM 2019 
16 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 4, 5, 6 VÀ QUÝ 2 NĂM 2019 
17 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ QUÝ 1 NĂM 2019 
18 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10, 11, 12 - Q4 NĂM 2018 
19 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 7, 8, 9 - Q3 NĂM 2018 
20 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 4, 5, 6 VÀ QUÝ 2 NĂM 2018 
21 ĐÍNH CHÍNH CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ QUÝ 1 NĂM 2018 
22 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10, 11, 12 - Q4 NĂM 2017 
23 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 12 - Q4 & NĂM 2016 
24 CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 12 - Q4 & NĂM 2015