Giới thiệu
Thứ 2, Ngày 31/08/2015, 17:00
Chức năng các phòng ban
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
31/08/2015

I. Văn phòng Sở

1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Sở là cơ quan giúp việc của Sở và Giám đốc Sở, thực hiện các chức năng:

- Giúp Lãnh đạo Sở tổng hợp, điều phối hoạt động của các phòng, đơn vị thuộc Sở (sau đây gọi tắt là phòng) theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài chính, tài sản cơ quan, bảo mật, bảo vệ.

- Giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ các phòng thuộc Sở.

- Giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật các lĩnh vực thuộc chức năng của Sở.

2. Nhiệm vụ

2.1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Sở; theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện chương trình, kế hoạch của Sở; đầu mối tổng hợp và lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất.

2.2. Tổng hợp tình hình xử lý công việc; thông báo nội dung các cuộc hợp giao ban Sở.

2.3. Giúp Giám đốc Sở trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.4. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của các tổ chức, công dân.

2.5. Tổ chức soạn thảo trình Lãnh đạo Sở ban hành, sửa đổi Quy chế làm việc của Sở; kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc.

2.6. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất biện pháp xử lý các phản ánh, kiến nghị; đôn đốc các phòng được giao giải quyết, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị.

2.7. Tổ chức quản lý và điều hành công tác hành chính, văn thư lưu trữ, bảo mật, bảo vệ, quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan; tổ chức công tác lễ tân, hội họp; bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương, an toàn, vệ sinh môi trường trong cơ quan.

2.8. Tổ chức quản lý và điều hành công tác công nghệ thông tin: Quản trị Hệ thống mạng máy tính và các phần mềm CNTT, tham mưu cho lãnh đạo Sở  vận hành trang thông tin điện tử của Sở.

2.9. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.

2.10. Chủ trì, phối hợp với các phòng tiếp tục duy trì, cải tiến, hoàn thiện Hệ thống Quản lý chất lượng của Sở theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Chánh Văn phòng được quyền

3.1. Yêu cầu các phòng báo cáo, cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Sở.

3.2. Thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở đến các phòng, phân phối các thủ tục hành chính của tổ chức, công dân đến các phòng theo quy trình xử lý công việc.

3.3. Thừa lệnh Giám đốc Sở ký một số văn bản theo Quy chế làm việc của Sở.

3.4. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chánh Văn phòng và cán bộ, công chức Văn phòng Sở.

4. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở

4.1. Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, không quá 02 (hai) Phó Chánh Văn phòng và các cán bộ, công chức.

4.2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, Chánh Văn phòng có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế, lao động; xây dựng Quy chế  làm việc của Văn phòng Sở; quy định chức danh, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

II. Phòng Kiến trúc, quy hoạch xây dựng

1. Vị trí và chức năng

Phòng Kiến trúc, quy hoạch xây dựng là cơ quan tham mưu giúp  Giám đốc Sở thực hiện quản lý các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng và một số chức năng về lĩnh vực phát triển đô thị.

2. Nhiệm vụ

2.1. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch xây dựng.

2.2. Tổ chức lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I; hướng dẫn và phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện trong việc lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.3. Tổ chức lập, thẩm định để Sở trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.4. Tổ chức xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống các đô thị, các điểm dân cư tập trung (bao gồm cả điểm dân cư công nghiệp, điểm dân cư nông thôn) trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới kiểu mẫu, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị; tổ chức thực hiện  sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, thực hiện quy chế khu đô thị mới.

2.6. Hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

2.7. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng đã đuợc phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo sự phân cấp, bao gồm: tổ chức công bố, công khai các quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

2.8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc sư, điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.9. Giúp Giám đốc Sở giải quyết, xử lý các công việc thường xuyên liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; theo dõi tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; nghiên cứu góp ý đối với các quy hoạch chuyên ngành; tổ chức thực hiện nhiệm vụ Hội đồng kiến trúc – Quy hoạch tỉnh; tổ chức thực hiện các hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Trưởng phòng Kiến trúc, quy hoạch xây dựng được quyền

3.1. Yêu cầu các Phòng thuộc Sở cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý kiến trúc, quy hoạch xây dựng.

3.2. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức.

4. Cơ cấu tổ chức của Phòng Kiến trúc, quy  hoạch xây dựng

4.1. Phòng Kiến trúc, quy hoạch xây dựng có Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và các cán bộ, công chức.

4.2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiến trúc, quy hoạch xây dựng, Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế, lao động; xây dựng Quy chế  làm việc của Phòng; quy định chức danh, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

III. Phòng Quản lý hoạt động xây dựng

1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý hoạt động xây dựng là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý các lĩnh vực:

- Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng.

- Cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.

- Chất lượng công trình xây dựng và tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp.

2. Nhiệm vụ

2.1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, gồm các khâu: lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu (về khối lượng, chất lượng), bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của UBND tỉnh.

2.2. Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình (bao gồm công trình công trình tôn giáo, các công trình xây dựng khác) và kiểm tra xây dựng công trình theo giấy phép; hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện việc cấp, gia hạn, điểu chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng của Luật xây dựng và pháp luật về đấu thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.4. Giúp Sở làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.5. Theo dõi, tổng hợp, giúp Sở báo cáo với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.6. Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân cấp và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, tổng họp và báo cáo tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.7. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.8. Góp ý thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng theo phân cấp quản lý; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2.9. Thẩm tra thiết kế sau thiết kế cơ sở đối với hồ sơ thiết kế các dự án đầu tư xây dựng theo quy định phải thẩm tra thiết kế. 

2.11. Kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình, hạng mục công trình xây dựng của chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng được quyền

3.1. Yêu cầu các Phòng thuộc Sở cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của phòng.

3.2. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức.

4. Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý hoạt động xây dựng

4.1. Phòng Quản lý hoạt động xây dựng có Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và các cán bộ, công chức.

4.2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý hoạt động xây dựng , Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế, lao động; xây dựng Quy chế  làm việc của Phòng; quy định chức danh, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

IV. Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng

1. Vị trí và chức năng

Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý các lĩnh vực:

- Về kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị.

- Về vật liệu xây dựng.

- Về khoa học, công nghệ, môi trường trong lĩnh vực quản lý của Sở.

- Về công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý của Sở.

2. Nhiệm vụ

2.1. Hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; giúp giám đốc Sở tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp: các tập đơn giá xây dựng giá ca máy và thiết bị xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh chưa có trong các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố; tham mưu, để xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn ngân sách của địa phương.

2.2. Hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

2.3. Đầu mối giúp Giám đốc Sở trong việc hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; tổ chức lập để Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hoặc ban hành định mức dự toán các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh mà chưa có trong các định mức dự toán do Bộ xây dựng công bố, hoặc đã có nhưng không phù hợp với quy trình kỹ thuật và điều kiện cụ thể của địa phương; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc áp dụng hoặc vận dụng các định mức, đơn giá về dịch vụ hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh và giá dự toán chi phí các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách của địa phương.

2.4. Thực hiện việc cấp và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện năng lực hành nghề của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi, xác nhận, tổng hợp, thông tin về tình hình năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.6. Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.7. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.8. Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về; công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng.

2.9. Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.10. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: khai thác, chế biến khoán sản làm vật liệu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng.

2.11. Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.12. Kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.13. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2.14. Đầu mối hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

2.15. Giúp sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh.

2.16. Đầu mối tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế.

2.17. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở.

2.18. Kiểm tra hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS – XD) trên địa bàn tỉnh.

2.19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Trưởng phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng được quyền

3.1. Yêu cầu các Phòng thuộc Sở cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của phòng.

3.2. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức.

4. Cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng

4.1. Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng có Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và các cán bộ, công chức.

4.2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng , Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế, lao động; xây dựng Quy chế  làm việc của Phòng; quy định chức danh, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

V. Phòng Hạ tầng kỹ thuật

1. Vị trí và chức năng

Phòng Hạ tầng kỹ thuật là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý các lĩnh vực:

- Thực hiện quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước; thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải trong đô thị (sau đây gọi chung là hạ tầng kỹ thuật); tổ chức thực hiện các chương trình, dự án lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do Ủy ban nhân dân tỉnh  phân công.

- Thực hiện quản lý nhà nước một số trong lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án lĩnh vực phát triển đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh  phân công.

2. Nhiệm vụ

2.1. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở và tham mưu cho Sở phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn, khuyến khích và xã hội hóa việc đầu tư phát triển, quản lý, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật; tổ chúc thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh  phê duyệt, ban hành.

2.2. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (như: quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước, quy hoạch  quản lý chất thải rắn,…).

2.4. Tổ chức lập, thẩm định, góp ý các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật  thuộc thẩm quyền phê duyệt của phê duyệt của UBND tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi  được phê duyệt.

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình quản lý đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

2.6. Thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp quản lý và kiểm tra xây dựng công trình theo giấy phép.

2.7. Góp ý thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp quản lý.

2.8. Thẩm tra thiết kế sau thiết kế cơ sở đối với hồ sơ thiết kế các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định phải thẩm tra thiết kế. 

2.9. Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh; công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đưa vào sử dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật theo thẩm quyền; công tác chuyển giao, tiếp nhận hạ tầng kỹ thuật các dự án, các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

2.10. Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, cung cấp thông tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

2.11. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở và tham mưu cho Sở phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới kiểu mẫu, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hóa, các mô hình quản lý đô thị; tổ chức thực hiện sau khi  được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành.

2.12. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh (như chương trình nâng cấp đô thị, bảo tồn và chỉnh trang đô thị cổ, các dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị…).

2.13. Tổ chức thực hiện việc góp ý, đánh giá, phân loại đô thị hàng năm theo các tiêu chí đã được Chính phủ quy định; chuẩn bị hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh.

2.14. Phối hợp với các phòng thuộc Sở hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, việc thực hiện quy chế khu đô thị mới.

2.15. Tham mưu cho Sở phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị ở tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.16. Giúp Sở hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan quản lý các khu công nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị.

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật được quyền

3.1. Yêu cầu các Phòng thuộc Sở cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của phòng.

3.2. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức.

4. Cơ cấu tổ chức của Phòng Hạ tầng kỹ thuật

4.1. Phòng Hạ tầng kỹ thuật có Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và các cán bộ, công chức.

4.2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế, lao động; xây dựng Quy chế  làm việc của Phòng; quy định chức danh, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

VI. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

1. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý các lĩnh vực:

- Nhà ở, công sở, kinh doanh bất động sản.

- Tổ chức thực hiện chương trình phát triển nhà ở của tỉnh.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng các chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển hà ở xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.2. Tham mưu cho Sở chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng xây dựng hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nhà ở, công sở, trụ sở làm việc; hướng dẫn thực hiện việc phân loại, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy chế quản lý, sử dụng, chế độ bảo hành, bảo trì nhà ở, công sở, trụ sở.

2.4. Giúp Sở chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá cho thuê nhà ở công vụ, bảng giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, bảng giá cho thuê, giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh.

2.5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 và số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo giá thị trường; thực hiện chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công theo quy định của pháp luật.

2.6. Giúp Sở tổng hợp nhà ở, công trình xây dựng được cấp quyền sở hữu trong giấy chứng nhần quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.7. Giúp Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về nhà ở, công sở, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước.

2.8. Giúp Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản, các biện pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành.

2.9. Hướng dẫn các quy định về: bất động sản đước đưa vào kinh doanh; điều kiện năng lực của chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hã tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng; hoạt động chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

2.10. Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở trên địa bàn tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư theo thẩm quyền.

2.11. Tổ chức thẩm định hồ sơ xin chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để Ủy ban nhân dân tỉnh  trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án theo thẩm quyền.

2.12. Tổ chức kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi duỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện và quản lý chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản.

2.13. Theo dõi, tổng hợp tình hình, tổ chức xây dựng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn tỉnh.

2.14. Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản được quyền

3.1. Yêu cầu các Phòng thuộc Sở cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của phòng.

3.2. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức.

4. Cơ cấu tổ chức của Quản lý nhà và thị trường bất động sản

4.1. Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản có Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và các cán bộ, công chức.

4.2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế, lao động; xây dựng Quy chế  làm việc của Phòng; quy định chức danh, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

VII. PHÒNG PHÁP CHẾ

1. Vị trí, chức năng

Phòng Pháp chế là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và thực hiện những công tác khác được giao.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Về công tác xây dựng pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan giúp Giám đốc Sở lập, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của HĐND, UBND tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở ở địa phương.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở ở địa phương trình Giám đốc Sở đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng, đơn vị trực thuộc soạn thảo trước khi trình Giám đốc xem xét, quyết định việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan giúp Giám đốc Sở góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi đến lấy ý kiến.

2.2. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Kiểm tra thể thức văn bản đối với các văn bản do Sở ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình Giám đốc Sở gửi Sở Tư pháp để tổng hợp trình UBND cấp tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

2.3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo luật định.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2.4. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu, giúp Giám đốc Sở định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo Sở Tư pháp về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2.5. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực  do mình quản lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

- Chủ trì xây dựng báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý trình Giám đốc Sở trước khi gửi Sở Tư pháp.

2.6. Về công tác bồi thường của Nhà nước: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.7. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật.

2.8. Về công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực do mình quản lý; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Giám đốc Sở.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Giám đốc Sở, đề xuất với Giám đốc Sở khen thưởng hoặc tham mưu đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

2.9. Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế

Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Giám đốc Sở khen thưởng hoặc để Giám đốc Sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

2.10. Nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công và theo qui định của pháp luật.

3. Trưởng phòng Pháp chế được quyền

3.1. Yêu cầu các Phòng thuộc Sở cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của phòng.

3.2. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức.

4. Cơ cấu tổ chức của phòng Pháp chế

4.1. Phòng Pháp chế có Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và các cán bộ, công chức.

4.2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế, Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế, lao động; xây dựng Quy chế  làm việc của Phòng; quy định chức danh, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

VII. Thanh tra Sở

1. Vị trí và chức năng

- Thanh tra Sở Xây dựng là cơ quan thuộc Sở Xây dựng.

- Thanh tra Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng theo quy định của Sở Xây dựng.

2. Nhiệm vụ

2.1. Khảo sát, thu thập thông tin làm cơ sở xây dựng kế hoạch thanh tra theo định hướng của Thanh tra Bộ, trình Giám đốc Sở phê duyệt, báo cáo Thanh tra Bộ.

2.2. Thực hiện thanh tra chuyên ngành trong phạm vi thẩm quyền quản lý.

2.3. Thường trực công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2.4. Chủ trì hoặc tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành, địa phương thành lập; tham gia các đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ thành lập.

Trên cơ sở vị trí, chức năng nhiệm vụ Thanh tra Sở Xây dựng soạn thảo và ban hành nhiệm vụ công tác cụ thể của Thanh tra Sở Xây dựng.

3. Chánh Thanh tra Sở được quyền

3.1. Yêu cầu các Phòng thuộc Sở cung cấp những tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Sở.

3.2. Phân công nhiệm vụ cho các Phó Chánh Thanh tra và cán bộ, công chức.

3.3. Đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Phó Chánh Thanh tra Sở.

4. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng

4.1. Thanh tra Sở Xây dựng có Chánh Thanh tra, không quá 03 (ba) Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên và công chức.

4.2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế, lao động; xây dựng Quy chế  làm việc của Thanh tra Sở; quy định chức danh, nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức.

 

                                                                                                                                     GIÁM ĐỐC


                                                                                                                                   Nguyễn Thành Tài

 

         

                                                                                                        

Lượt người xem:  Views:   1442
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Tin liên quan

Từ khóa

PostCategory

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu