CÔNG BỐ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
STTTiêu đềFile đính kèm
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 3 - 2024 (cấp lần đầu) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 3 - 2024 (cấp điều chỉnh, bổ sung) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 - 2024 (cấp gia hạn) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 3 - 2024 (cấp lần đầu, điều chỉnh hạng) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 - năm 2024 (cấp gia hạn) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2024 (cấp lần đầu; điều chỉnh hạng) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 - 2024 (câp lần đầu) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 - 2024 (Điều chỉnh, bổ sung) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợ 02 - 2024 (Gia hạn, cấp lại) 
10 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2024 - Điều chỉnh, bổ sung 
11 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2024 - cấp lần đầu; điều chỉnh hạng 
12 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2024 - cấp lần đầu 
13 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 24 năm 2023 - cấp lần đầu 
14 Thông báo kết quả cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợ 24 năm 2023 - cấp lần đầu, điều chỉnh hạng 
15 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 24 năm 2023 - cấp gia hạn 
16 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 23 năm 2023 - cấp lần đầu, điều chỉnh hạng 
17 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 23 năm 2023 - cấp lần đầu 
18 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 23 - 2023 - cấp gia hạn 
19 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 21 năm 2023 - cấp lần đầu, điều chỉnh hạng 
20 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đọt 21 năm 2023 - cấp lần đầu 
21 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 21 năm 2023 - cấp gia hạn 
22 Thông báo kết xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 22 - 2023 (cấp gia hạn) 
23 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 22 - 2023 (điều chỉnh, bổ sung) 
24 THông báo kết quả xét cấp chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 22 - 2023 (cấp lần đầu) 
25 Thông báo cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 22-2023 (cấp lần đầu; điều chỉnh hạng) 
26 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 22 - 2023 (cấp lần đầu; điều chỉnh hạng).  
27 Thông báo kết qảu xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 20 - 2023. Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng 
28 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt đo85ng xây dựng đợt 20 - 2023. Điều chỉnh, bổ sung 
29 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 20 - 2023, cấp gia hạn 
30 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 20- 2023, cấp lần đầu