CÔNG BỐ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
STTTiêu đềFile đính kèm
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạy động xây dựng đợt 10-2024 (cấp lần đầu) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 10 - 2024 (Gia hạn, cấp lại) 
Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (ông Đỗ Thanh Nguyên) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 9-2024 (điều chỉnh, bổ sung) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Đợt 09 - 2024 (cấp lần đầu) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợ 8 - 2024 (điều chỉnh, bổ sung) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 8 - 2024 (cấp lần đầu) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 - 2024 (cấp lần đầu) 
Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2024 (cấp lần đầu) 
10 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 6 - 2024 (điều chỉnh, bổ sung) 
11 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 - 2024 cấp gia hạn 
12 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 5 - 2024 cấp lần đầu; điều chỉnh hạng 
13 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2024 cấp lần đầu 
14 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Đọt 5 năm 2024 (Điều chỉnh, bổ sung) 
15 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 - 2024 (cấp gia hạn) 
16 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 - 2024 (cấp lần đầu; điều chỉnh hạng) 
17 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2024 - Điều chỉnh bổ sung 
18 Kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 4 - 2024 
19 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 3 - 2024 (cấp lần đầu) 
20 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 3 - 2024 (cấp điều chỉnh, bổ sung) 
21 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 - 2024 (cấp gia hạn) 
22 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 3 - 2024 (cấp lần đầu, điều chỉnh hạng) 
23 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 - năm 2024 (cấp gia hạn) 
24 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2024 (cấp lần đầu; điều chỉnh hạng) 
25 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 - 2024 (câp lần đầu) 
26 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 - 2024 (Điều chỉnh, bổ sung) 
27 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợ 02 - 2024 (Gia hạn, cấp lại) 
28 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2024 - Điều chỉnh, bổ sung 
29 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2024 - cấp lần đầu; điều chỉnh hạng 
30 Thông báo kết quả xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2024 - cấp lần đầu