ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STTTiêu đềFile đính kèm
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công - tỉnh Bình Dương 2017 
Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) năm 2019 
Bộ đơn giá Dịch vụ công ích tỉnh Bình Dương năm 2016 
Bộ đơn giá Xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) năm 2019 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần khảo sát 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần lắp đặt 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần sửa chữa 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương 2017 - phần xây dựng 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương điều chỉnh bổ sung năm 2018 
10 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2020 - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình 
11 Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung năm 2013 
12 Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương điều chỉnh, bổ sung năm 2014 
13 Bộ đơn giá Xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2011 
14 Công bố bộ đơn giá DVCI đô thị đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) 
15 Công bố định mức Dịch vụ công ích đô thị đăc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) năm 2018 
16 Công bố định mức xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 
17 Công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
18 Công bố Suất vốn đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 2017 
19 Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 
20 Công văn 686/UBND-KTN về việcCông bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đâu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh  
21 Công văn điều chỉnh đơn giá nhân công Dịch vụ công ích đô thị năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
22 Công văn điều chỉnh đơn giá nhân công, máy thi công trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 
23 Công văn hướng dẫn chuyển tiếp áp dụng các bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2017 
24 Công văn hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đâu tư xây dựng 
25 Công văn số 4540/UBND-KTN ngày 11-10-2017 về điều chỉnh đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
26 Công văn số 882/SXD-KTVLXD ngày 26/5/2015 về áp dụng nhân công theo TT 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
27 Hướng dẫn một số nội dung trong việc sản xuất, cung ứng DVCI đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
28 Quyết định số 3006/QĐ-UBND tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2020, tỉnh Bình Dương 
29 Quyết định số 3807/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công quý 1, 2, 3 năm 2020 trên địa bnà tỉnh Bình Dương  
30 Quyết định số 3807/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công quý 1, 2, 3 năm 2020 trên địa bnà tỉnh Bình Dương