ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
STTTiêu đềFile đính kèm
Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) năm 2019 
Bộ đơn giá Dịch vụ công ích tỉnh Bình Dương năm 2016 
Bộ đơn giá Xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) năm 2019 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương điều chỉnh bổ sung năm 2018 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2020 - Phần khảo sát xây dựng công trình 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2020 - Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2020 - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2020 - Phần thí nghiệm 
Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2020 - Phần thiết bị công nghệ 
10 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương phần xây dựng - (cập nhật ngày 10 tháng 3 năm 2021) 
11 Công bố định mức dịch vụ công ích đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021 
12 Công bố định mức Dịch vụ công ích đô thị đăc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung) năm 2018 
13 Công bố định mưc xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021 
14 Công bố định mức xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 
15 Công bố đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
16 Công bố giá nhân công xây dựng quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
17 Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019 
18 Công văn 686/UBND-KTN về việcCông bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đâu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh  
19 Công văn điều chỉnh đơn giá nhân công Dịch vụ công ích đô thị năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20 Công văn điều chỉnh đơn giá nhân công, máy thi công trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2018 
21 Công văn hướng dẫn chuyển tiếp áp dụng các bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2017 
22 Công văn hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đâu tư xây dựng 
23 Công văn số 4540/UBND-KTN ngày 11-10-2017 về điều chỉnh đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
24 Hướng dẫn một số nội dung trong việc sản xuất, cung ứng DVCI đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
25 Quyết định số 2640/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công quý 1, 2 năm 2021 trên địa bnà tỉnh Bình Dương 
26 Quyết định số 3006/QĐ-UBND tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2020, tỉnh Bình Dương 
27 Quyết định số 3388/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công quý III năm 2021 trên địa bnà tỉnh Bình Dương 
28 Quyết định số 3807/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công quý 1, 2, 3 năm 2020 trên địa bnà tỉnh Bình Dương  
29 Quyết định số 3807/QĐ-SXD về việc công bố đơn giá nhân công quý 1, 2, 3 năm 2020 trên địa bnà tỉnh Bình Dương 
30 Văn bản số 781/SXD-KTKT ngày 11/3/2021 vê việ đính chính giá vật liệu trong Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng