Thanh tra - Khiếu nại
 
​1.Tình hình công tác tiếp công dân- Kết quả tiếp công dân quý I năm 2020:+ Tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh: 91 lượt người. + Tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo Sở Xây ...
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024Giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 557/KH-UBND ngày 02/02/2024 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức tuân thủ pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trọng tâm nội dung tuyên truyền là các chủ trương, Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, chính quyền về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn thi hành như Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Tuyên truyền các văn bản luật như Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, tổ chức các hội nghị và các hình thức thông tin, tuyên truyền để triển khai, thực hiện đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật và tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí không tự chủ được giao trong dự toán ngân sách năm 2024 của Thanh tra tỉnh.

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.​​


2/9/2024 7:00 AMĐã ban hànhFalse
Triển khai Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế cho Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Triển khai Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế cho Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh ban hành
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nội dung cơ bản: cụ thể hóa phân cấp trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng, xây dựng cách thức phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý trật tự xây dựng để tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật được kịp thời, thống nhất và tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2023 và thay thế cho Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bố cục: Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương gồm có 04 chương, 19 Điều cụ thể như sau:

CHƯƠNG I – Những quy định chung (03 Điều): Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc chung.

CHƯƠNG II – Trách nhiệm, thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng (07 Điều): Quy định phân cấp trách nhiệm, quản lý kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cụ thể gồm: Trách nhiệm của UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã; Trách nhiệm của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện; Trách nhiệm của Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời, quy định về việc xác minh tình tiết và thực hiện các thủ tục liên quan trong xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng; tiếp nhận và xem xét ý kiến giải trình của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính; gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

CHƯƠNG III – Tổ chức phối hợp về quản lý trật tự xây dựng (06 Điều): Quy định Cách thức phối hợp quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, việc Thực hiện phối hợp quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng, việc Thực hiện phối hợp theo dõi việc dừng thi công xây dựng công trình, việc phối hợp tổ chức thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Phương thức phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, Xử lý các hành vi vi phạm có liên quan sự cố về chất lượng công trình; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan trong phối hợp quản lý trật tự xây dựng.

CHƯƠNG IV - Điều khoản thi hành (03 Điều): Quy định điều khoản chuyển tiếp, công tác báo cáo và trách nhiệm thi hành.

​​Quyết định:41-2022-QD.signed.pdf

Nguồn: Thanh tra Sở Xây dựng.

1/17/2023 3:00 PMĐã ban hànhChuyên ngành xây dựng; Thông tin cần biếtFalse
Sở Xây dựng triển khai các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnhSở Xây dựng triển khai các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 923/UBND-NC ngày 02/3/2022 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

​ Ngày 18/4/2022, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1325/SXD-TTrXD tăng cường công tác quản lý nhà nước và phối hợp kiểm tra, rà soát xử lý tình hình liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh, qua đó, Sở Xây dựng triển khai các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở ngành, địa phương các nội dung như sau:​

1. UBND các huyện - thị xã - thành phố quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND cấp xã - phường - thị trấn thường xuyên tổ chức quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền (hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm) đối với các hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn, trong đó cần chú trọng, tăng cường các nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn; kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý ngay từ đầu, triệt để đối với các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực: đất đai, xây dựng, các hoạt động môi giới, giao dịch, chuyển nhượng, rao bán, quảng bá, tiếp thị bán sản phẩm đối với các Dự án nhà ở trên địa bàn khi chưa đủ điều kiện mà pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản cho phép.

- Thường xuyên truy cập, nắm rõ các Dự án nhà ở, căn hộ đủ điều kiện huy động vốn đã được Sở Xây dựng cập nhật và thông báo, công bố, đăng tải các Dự án nhà ở, căn hộ đủ điều kiện huy động vốn, đủ điều kiện chuyển nhượng trên Website của Sở Xây dựng Bình Dương theo địa chỉ: https://sxd.binhduong.gov.vn để tuyên truyền, cung cấp thông tin rộng rãi hơn nữa về pháp lý của các Dự án (chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng, dự án đủ hoặc chưa đủ điều kiện để huy động vốn; những nội dung cần lưu ý theo quy định đối với các chủ thể ký kết trong Hợp đồng ký kết giữa các bên, tính pháp lý của các đơn vị phân phối sản phẩm, vv…) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng bất động sản, căn hộ trên địa bàn nhằm tránh rủi ro khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng nhà, đất, căn hộ trái quy định pháp luật, tránh hệ lụy pháp lý phức tạp về sau.

- Có giải pháp kịp thời thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh từ các cơ quan báo, đài, tổ chức hoặc người dân cung cấp liên quan đến hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm, tụ tập giao dịch, chuyển nhượng, rao bán nhà, đất, căn hộ đối với các Dự án nhà ở có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn để có biện pháp can thiệp, ngăn chặn kịp thời, tránh phát sinh các hành vi vi phạm ngay từ ban đầu.

- Tổ chức thực hiện việc cắm "biển báo" và bảo vệ "biển báo" tại vị trí khu đất đối với các Dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn trái phép trên địa bàn để kịp thời cảnh báo người dân về các Dự án nhà ở, căn hộ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép (Dự án nằm ngoài danh mục đã được Sở Xây dựng có thông báo đăng tải Dự án nhà ở, căn hộ đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng trên Webside của Sở Xây dựng Bình Dương).

- Định kỳ báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm kết quả thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý đối với việc đầu tư xây dựng và các hoạt động giao dịch bất động sản trái quy định pháp luật về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Nhằm đầy đủ thông tin, tổng hợp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các Dự án bất động sản đã và đang xảy ra các sự việc tụ tập đông người nơi công cộng, trụ sở cơ quan nhà nước trong thời gian qua trên địa bàn và có cơ sở phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tổ chức đối thoại vận động người dân thực hiện phản ánh, kiến nghị theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, UBND huyện - thị xã - thành phố chủ động rà soát, tổng hợp, đánh giá hồ sơ pháp lý liên quan đến một số Dự án bất động sản phức tạp, đông người trên địa bàn quản lý, báo cáo gửi về Sở Xây dựng, làm cơ sở để tổng hợp, tham mưa UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Nội dung chi tiết Văn bản số 1325/SXD-TTrXD ngày 18/4/2022 của Sở Xây dựng 1325-SXD-TTRXD.signed.pdf

Nguồn: Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương.

8/10/2022 11:00 AMĐã ban hànhChuyên ngành xây dựngTrue
Sở Xây dựng Tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý tình hình xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 và sơ kết việc thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20/02/2022Sở Xây dựng Tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý tình hình xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 và sơ kết việc thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20/02/2022
Ngày 05/8/2022, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý tình hình xây dựng trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu năm 2022 và sơ kết việc thực hiện Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Phạm Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì.


Phó Giám đốc Huỳnh Phạm Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

​Hội nghị đã tiến hành đánh giá tình hình hoạt động của các Đội Thanh tra Xây dựng sau khi được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Sở Xây

dựng, đánh giá tình hình hoạt động các Đội Quản lý trật tự đô thị trên địa bàn và triển khai một số nội dung trọng tâm trong công tác quản lý tình hình xây dựng nói chung và công quản lý trật tự xây dựng nói riêng trong thời gian tới. Báo cáo kết quả công tác quản lý hoạt động xây dựng và công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh được ban hành theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND tỉnh Bình Dương trong 06 đầu năm 2022; đồng thời, tại Hội nghị các đơn vị tham dự Hội nghị đã tham gia thảo luận, góp ý những mặt được, mặt hạn chế, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối kết hợp quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, thẩm quyền và trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong quản lý đô thị và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động xây dựng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trong thời gian tới.


​Chánh Thanh tra Lê Hữu Nhơn phát biểu tại Hội nghị

Nguồn: Thanh tra Sở Xây dựng.


8/9/2022 3:00 PMĐã ban hànhChuyên ngành xây dựngTrue
Thông tin một số quy định xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.Thông tin một số quy định xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (gọi tắt là Nghị định số 16/2022/NĐ-CP) có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Nhằm xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP đã quy định việc xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự xây dựng theo hướng quy định mức xử phạt tiền cao hơn, hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc hơn, cụ thể như sau:

- Khoản 12 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định: "Xử phạt hành vi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sau khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính….." với mức phạt tiền có thể đến 500.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung là "Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 09 tháng đến 12 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 12 Điều này" và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là "Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm".

- Khoản 13 Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định:"Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định …mà tái phạm" với mức phạt tiền có thể đến 1.000.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung là "Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 09 tháng đến 12 tháng" và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là "Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm".

- Khoản 5 Điều 81 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định: "Trong thời hạn đang đề nghị làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh mà tổ chức, cá nhân vi phạm tiếp tục thi công", "Tổ chức, cá nhân không thực hiện biện pháp buộc phá dỡ … thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính."

- Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định: "Xử phạt nhà thầu tiếp tục thực hiện thi công xây dựng công trình mà chủ đầu tư công trình đó đã bị lập biên bản vi phạm hành chính" với mức phạt tiền có thể đến 180.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung là "Tước quyền sử dụng chứng chỉ năng lực hoặc chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng đến 06 tháng".

Từ cơ sở trên, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2952/SXD-TTrXD ngày 25/7/2022 về việc một số điểm cần lưu ý trong xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, để đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, thông tin rộng rãi các quy định xử lý vi phạm trật tự xây dựng và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo quy định pháp luật hiện hành đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý biết và chấp hành đúng quy định, chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng theo chức năng, thẩm quyền được giao, nhất là việc theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm, kịp thời kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm không nghiêm túc chấp hành đầy đủ các nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và không hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định đúng thời hạn yêu cầu, tiếp tục thực hiện hành vi xây dựng công trình vi phạm sau khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm. Đồng thời, đề nghị các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan của các dự án, công trình xây dựng nghiêm túc chấp hành đúng quy định pháp luật lĩnh vực xây dựng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm như trên và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nội dung chi tiết Văn bản số 2952/SXD-TTrXD ngày 25/7/2022 của Sở Xây dựng2952-SXD-TTRXD.signed.pdf
8/5/2022 12:00 PMĐã ban hànhChuyên ngành xây dựngTrue
1 - 5Next