Thông tin cần biết - Tuyển dụng công chức
 
TTĐT - Ngày 17-8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 29/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực ...
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
Tin liên quan
  
  
  
  
  
Kết quả đánh giá xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1,2 năm 2018.Kết quả đánh giá xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1,2 năm 2018.

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả đánh giá xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 1,2 năm 2018

_________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-SXD ngày 21/6/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;

Theo Kết quả đánh giá của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1,2 – năm 2018 kết quả đánh giá như sau:

KQ DANH GIA HS CAP CCHN DOT 1 2018.pdf

KQ DANH GIA HS CAP CCHN DOT 2 2018.pdf

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

3/14/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báo; Tin Chuyên NgànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Điều chỉnh lại đơn đề nghị  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1,2 năm 2018Điều chỉnh lại đơn đề nghị  cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1,2 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh lại đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 1,2 năm 2018

_________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-SXD ngày 21/6/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1,2 – năm 2018, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có kết quả đánh giá không đạt (đối với trường hợp đề nghị cấp (cấp lại) hạng II) nhưng đủ vẫn điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III. Nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện để các cá nhân được tham gia thi sát hạch đợt 1,2 - năm 2018, Sở Xây dựng thông báo đến các các nhân 

(Kèm theo kết quả đánh giá KQ DANH GIA HS CAP CCHN DOT 1 2018.pdfKQ DANH GIA HS CAP CCHN DOT 2 2018.pdf năm 2018) điều chỉnh lại đơn đề nghị thành cấp (cấp lại) chứng chỉ hành nghề thành hạng III và gửi lại Sở Xây dựng chậm nhất đến hết ngày 20/03/2018 (thứ ba) để được dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ theo quy định.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

3/14/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báo; Tin Chuyên NgànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTrue
Thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017Thông báo tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 02 năm 2017

_________

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Sở Xây dựng năm 2017 được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-SXD ngày 07/3/2017;

Ngày 08/12/2017, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Qua kết quả họp Hội đồng, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông tin tổ chức thi sát hạch như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức sát hạch: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2018 (thứ bảy).

2. Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Xây dựng số 02 - Số 190, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

3.Danh sách đủ điều kiện tham dự thi sát hạch: Có danh sách kèm theo SXD-TB-88-08-01-2018-THI SAT HACH CAP CCHN DOT 2-2017.pdf

* Lưu ý:

- Cá nhân khi đến dự sát hạch mang theo giấy tờ hợp pháp có ảnh chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để kiểm tra.

- Nếu thời gian sát hạch có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ thông báo trước 01 ngày.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

1/9/2018 4:00 PMĐã ban hànhThông báoTinXem chi tiết/PublishingImages/2018-01/thongbao_Key_11012018151717.jpgFalse
Thông báo Điều chỉnh lại đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017Thông báo Điều chỉnh lại đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Điều chỉnh lại đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 02 năm 2017

_________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-SXD ngày 21/6/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 – năm 2017, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có kết quả đánh giá không đạt (đối với trường hợp đề nghị cấp (cấp lại) hạng II) nhưng đủ vẫn điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III. Nhằm đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện để các cá nhân được tham gia thi sát hạch đợt II-2017, Sở Xây dựng thông báo đến các các nhân (theo danh sách kèm theo SXD_13_TB-SXD_2018-02-01-Điều_chỉnh_lại_đơn_đề_nghị_cấp_CCHN.pdf) điều chỉnh lại đơn đề nghị thành cấp (cấp lại) chứng chỉ hành nghề thành hạng III và gửi lại Sở Xây dựng chậm nhất đến hết ngày 05/01/2018 (thứ sáu) để được dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ theo quy định.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

1/3/2018 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-01/thongbao_Key_11012018151941.jpgFalse
Thông báo kết quả đánh giá xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017Thông báo kết quả đánh giá xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 – năm 2017 kết quả đánh giá như sau.....

THÔNG BÁO

V/v: Kết quả đánh giá xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 02 năm 2017

_________

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-SXD ngày 21/6/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương;

Theo Kết quả đánh giá của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 – năm 2017 kết quả đánh giá như sau: SXD_12_TB-SXD_2018-02-01-Thong_bao_ket_qua_xet_cap_CCHN.pdf

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.


1/3/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnTinXem chi tiếtChứng chỉ hoạt động xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTrue
Góp ý Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tình Bình DươngGóp ý Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tình Bình Dương
Sở Xây dựng gửi lấy ý kiến các Sở, ngành và các đơn vị, cá nhân có liên quan để tổng hợp, hoàn chỉnh Quy chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

​Sở Xây dựng đã soạn thảo Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nay, Sở Xây dựng gửi lấy ý kiến các Sở, ngành và các đơn vị, cá nhân có liên quan để tổng hợp, hoàn chỉnh Quy chế trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Thời gian gửi góp ý trước ngày 22/01/2018, gửi về Sở Xây dựng địa chỉ: Tầng 07, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đồng thời gửi file điện tử báo cáo vào địa chỉ email: khoabds2005@gmail.com.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì các đơn vị liên quan phản ánh về Sở Xây dựng qua số điện thoại: 0274.3.823.603 gặp Đ/c Vinh hoặc Đ/c Khoa -0918.115.329.

File đính kèm:

1/ Du thao Quy che.docx

2/ Bieu mau bao cao.docx

1/2/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báo; Tin Chuyên NgànhXem chi tiết/PublishingImages/2018-01/images_Key_02012018081824.jpgTrue
Thông báo kết quả thi và lịch thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 3 - 2017Thông báo kết quả thi và lịch thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 3 - 2017
Sở Xây dựng thông báo kết quả thi và lịch thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 3 - 2017 được tổ chức vào ngày 20/12/2017 tại Trường Cao đẳng Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh

Kết quả Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 3 - 2017 

Tổng số thí sinh đăng ký thi: 61 thí sinh;

Tổng số thí sinh tham gia thi: 57 thí sinh;

Tổng số thí sinh đạt: 55 thí sinh;

Tổng số thí sinh không đạt: 06 thí sinh;

File đính kèm:

1/ THONG BAO KET QUA THI SAT HACH DOT 3 - 2017.pdf

2/ THONG BAO LICH THI LAI DOT 3-2017.pdf


1/2/2018 9:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2018-01/IMG_7425_Key_02012018083324.JPGTrue
Thông báo danh sách dự thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 3 - 2017Thông báo danh sách dự thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 3 - 2017
Hội đồng thi sát hạch thông báo Danh sách thí sinh dự thi và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 3 - 2017
Hội đồng thi sát hạch thông báo Danh sách thí sinh dự thi và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 3 - 2017​
Ngày thi: 20/12/2017.
Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh, số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Danh sách thí sinh dự thi và lịch thi chi tiết: THÔNG BÁO.pdf
12/19/2017 5:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTrue
Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản đợt 3 - 2017Thông báo tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản đợt 3 - 2017
Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương thông báo về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 3 - năm 2017.

Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 3 - năm 2017, thời gian và địa điểm như sau:

- Ngày thi: dự kiến thi vào ngày 20/12/2017

- Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh, 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Lệ phí thi: 600.000 đ/thí sinh.

- Thời gian ôn thi: ngày 16/12/2017 tại Trường Cao đẳng Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh. (Đăng ký ôn thi, liên hệ: My: 0976.58.2929).

Tải file đính kèm: Thông báo số 3916-SXD-QLXD.pdfMau don dang ky du thi sat hach.doc

Hồ sơ nộp tại Bộ phận 1 cửa Sở Xây dựng, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch đến hết ngày 11/12/2017

11/30/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTrue
Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 - 2017Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 - 2017
Sở Xây dựng thông báo kết quả thi sát hạch và lịch thi lại đợt 2 - 2017

​Đính kèm kết quả thi: Tong hop ket qua.pdf

Lịch thi lại: Thong bao Lịch thi lai.pdf


9/19/2017 10:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTrue
Thông báo danh sách thí sinh dự thi và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 - 2017Thông báo danh sách thí sinh dự thi và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 - 2017
Sở Xây dựng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 - 2017

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng;

Sau khi xem xét, kiểm tra thành phần hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề bất động sản theo quy định, Sở Xây dựng thông báo danh sách các thí sinh sau đây đủ điều kiện dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2-2017:

Danh sách dự thi: Danh sach thi sinh thi sat hach dot 2 - 2017.pdf

Lịch thi: ngày 31/8/2017. Lich thi sat hach ngay 31-8-2017.pdf

Địa điểm thi: Trường Cao đẳng Xây dựng TP.Hồ Chí Minh

                     190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Các thí sinh có tên trong danh sách dự thi có mặt đúng giờ và dự thi theo quy định.

Trân trọng.

8/29/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 - 2017Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 - 2017
Sở Xây dựng thông báo hạn nộp hồ sơ đăng ký và lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 - năm 2017

Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 2 - năm 2017 (dự kiến thi vào ngày 31/8/2017). Do vậy, Sở Xây dựng thông báo đến các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản; các doanh nghiệp môi giới bất động sản; các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký nộp hồ sơ dự thi về Sở Xây dựng, tầng 7, Tòa nhà A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hồ sơ đăng ký dự thi nộp về Sở Xây dựng từ ngày thông báo đến hết ngày 21/8/2017.


Thông tin về thành phần hồ sơ; điều kiện đăng ký dự thi; Nội dung, hình thức tổ chức thi, tham khảo file đính kèm (phần phụ lục của Thông báo):

Thong bao thi sat hạch cap chung chi moi gioi bat dong san dot 2 - 2017.pdf


Riêng về danh sách những người đủ điều kiện dự thi, những người không đủ điều kiện dự thi; lịch thi chính thức … sẽ được thông báo trước ngày tổ chức thi 01 tuần lễ trên Website Sở Xây dựng.


Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 02743.823.603 gặp Khoa hoặc điện thoại: 0918.115.329 để biết thêm chi tiết.

Trân trọng!​

8/15/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I năm 2017Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt I năm 2017
V/v: Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

đợt 01 năm 2017

_________

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Sở Xây dựng năm 2017 được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 598/QĐ-SXD ngày 07/3/2017 và Kế hoạch tổ chức sát hạch phục vụ công tác xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2017 theo Công văn số 1963/SXD-QLXD ngày 10/7/2017;

Ngày 18/7/2017, Sở Xây dựng tổ chức họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Qua kết quả họp Hội đồng, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thông tin tổ chức thi sát hạch như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức sát hạch: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 07 năm 2017 (thứ Bảy).

2. Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Xây dựng số 02 - Số 190, đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Danh sách đủ điều kiện tham dự thi sát hạch: DS XET CAP CCHN DOT 1 - 2017.pdf

* Lưu ý:

- Cá nhân khi đến dự sát hạch mang theo giấy tờ hợp pháp có ảnh chứng minh mình đúng với cá nhân được tham dự sát hạch để kiểm tra.

- Nếu thời gian sát hạch có thay đổi, Sở Xây dựng sẽ thông báo trước 01 ngày.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng chuyển đến các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng./.

thông báo: 2017-07-25-2143-TB-SXD THI SAT HACH CCHN DOT 1 - 2017.pdf

7/26/2017 11:00 AMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Thông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghềThông báo về việc cấp chứng chỉ hành nghề

THÔNG BÁO

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, chứng chỉ năng lực cho tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 100/BXD-HĐXD ngày 17/01/2017 về việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Sau thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tiếp nhận tài khoản quản lý cấp chứng chỉ từ Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng nộp hồ sơ, đóng phí và lệ phí tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng.

Thành phần và nội dung hồ sơ đối với cá nhân, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 và hướng dẫn tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016.

Sau khi ghi nhận thông tin vào phần mềm quản lý cấp chứng chỉ và được Bộ Xây dựng cung cấp mã số sát hạch cho cá nhân, Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch đến từng cá nhân.

2. Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí và lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ. Phí và lệ phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp theo quy định tại Điều 15, Điều 17 và Điều 21 của Thông tư số 17/TT-BXD. Mức thu lệ phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/TT-BTC ngày 27/10/2016. Mức thu phí thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

3. Các văn bản đánh giá năng lực hoạt động xây dựng và công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Sở Xây dựng cấp trước đây theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng đã không còn phù hợp theo quy định hiện hành. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức đã được đánh giá năng lực hoạt động xây dựng và công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 1 và Mục 2 của Thông báo này.

4. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương được xuyên suốt, không bị gián đoạn, các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng Bình Dương cấp cho cá nhân đã hết hạn, các văn bản đánh giá năng lực hoạt động xây dựng và công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Sở Xây dựng cấp trước đây được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/6/2018.

Trong thời gian chuyển tiếp, Sở Xây dựng Bình Dương rất mong nhận được sự thông cảm vì sự bất tiện này và đề nghị các cơ quan, tổ chức liên quan tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức được tham gia hoạt động xây dựng theo nội dung chứng chỉ hoặc văn bản đã được Sở Xây dựng Bình Dương cấp.

5. Các tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

Chi tiết vui lòng liên hệ: Phạm Hữu Hoàng, Chuyên viên Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng (0937 551 559) để được hướng dẫn.

Trên đây là thông báo của Sở Xây dựng Bình Dương đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để biết, thực hiện theo quy định.

Trân trọng.

xem file thông báo:SXD-TB-1789-2017-06-21-CAP CCHN HOAT DONG XAY DUNG.pdf

6/26/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 – 2017 Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 – 2017
Sở Xây dựng thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 - 2017

​Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2017 được Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tổ chức kỳ thi: Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng vào ngày 20/4/2017 với kết quả thi sát hạch như sau:

- Tổng số thí sinh dự thi: 73 thí sinh.

- Số thí sinh đạt: 69 thí sinh.

- Số thí sinh không đạt: 4 thí sinh.

File đính kèm: ​​Ket qua thi sat hach cap chung chi moi gioi bat dong san dot 1 - 2017.pdf

5/5/2017 3:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/PublishingImages/2017-05/IMG_4753_Key_05052017143927.JPGTrue
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 - 2017Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 - 2017
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 - 2017

Kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 - 2017 do Sở Xây dựng phối hợp 

1. Ngày thi: 7 giờ Ngày 20/4/2017

2. Địa điểm thi: Trưởng Cao đẳng Xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng; số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Lịch thi và thời gian làm bài thi:


NgàyThời gianMôn thiGiờ bắt đầu làm bàiThời gian làm bài

20/4/2017

Sáng từ 7h00'
Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi tại hội trường 1 lầu 5 để: Nhận số báo danh, thẻ dự thi, xem phòng thi và chỉnh sửa sai sót (nếu có) ​ ​
SángKiến thức cơ sở8h30'120'
Chiều từ 13h00'Thí sinh tập trung tại phòng thi ​ ​
ChiềuKiến thức chuyên môn13h30'120'


Chú ý: Thí sinh tập trung đúng giờ và mang theo giấy tờ tùy thân.


4. Lịch ôn thi: tổ chức ngày 15, 16, 17/4/2017 tại Trưởng Cao đẳng Xây dựng số 2 - Bộ Xây dựng. Thí sinh có nhu cầu ôn thi đăng ký tại Trường, vui lòng liên hệ 0976 58 29 29 (Ms. My).​

4/13/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTrue
Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 – 2017 Thông báo tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 – 2017
Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 1 - năm 2017 (dự kiến thi vào ngày 20/4/2017).

Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ môi giới bất động sản đợt 1 - năm 2017 (dự kiến thi vào ngày 20/4/2017). Do vậy, đề nghị các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nộp hồ sơ dự thi về Sở Xây dựng, tầng 7, Tòa nhà A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hồ sơ đăng ký dự thi nộp về Sở Xây dựng từ ngày thông báo đến trước ngày 12/4/2017.

Thông tin về thành phần hồ sơ; điều kiện đăng ký dự thi; Nội dung, hình thức tổ chức thi, tham khảo file đính kèm (phần phụ lục của Thông báo): Thong bao to chuc ky thi sat hach cap chung chi moi gioi bat dong san dot 1 -2017.pdf; Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Riêng về danh sách những người đủ điều kiện dự thi, những người không đủ điều kiện dự thi; lịch thi chính thức … sẽ được thông báo trước ngày tổ chức thi 01 tuần lễ trên Website Sở Xây dựng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 06503.823.603 gặp Khoa để biết thêm chi tiết./.

Trân trọng!​


4/5/2017 2:00 PMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTrue
Thông báo tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Bất động sản lần I (nhiệm kỳ 2017-2022) Thông báo tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội Bất động sản lần I (nhiệm kỳ 2017-2022)
Sở Xây dựng Thông báo đến các Các cơ quan, ban ngành, các tổ chức Đoàn thể, các Hội nghề nghiệp, các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản và các cá nhân có nhu cầu tham gia thành viên Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương

Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-SXD ngày 09/6/2016 của Sở Xây dựng về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội bất động sản tỉnh Bình Dương và Quyết định số 2880/QĐ-SXD ngày 29/9/2016 của Sở Xây dựng về việc bổ sung thành viên Ban vận động thành lập Hiệp hội bất động sản tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Quyết định số 3659/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc cho phép thành lập Hiệp hội bất động sản tỉnh Bình Dương.

Sau một thời gian nỗ lực, khẩn trương, Ban vận động thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương đã chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, nhân sự, văn kiện để chuẩn bị tổ chức Đại hội lần I (nhiệm kỳ 2017-2022) dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/03/2017, địa điểm tại Becamex Hotel New City B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nay, Sở Xây dựng Thông báo đến các Các cơ quan, ban ngành, các tổ chức Đoàn thể, các Hội nghề nghiệp, các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản và các cá nhân có nhu cầu tham gia thành viên Hiệp hội Bất động sản tỉnh Bình Dương, đề nghị đăng ký nộp hồ sơ về Sở Xây dựng, tầng 7, Tòa nhà A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hoặc gửi mail vào địa chỉ sxd.qln@gmail.com trước ngày 10/03/2017 (nếu đủ điều kiện sẽ mời tham dự Đại hội).

Thông tin về hồ sơ; điều kiện đăng ký; Nội dung, hình thức tổ chức hoạt động của Hiệp hội Bất động sản như sau:

- Điều lệ Hiệp hội Bất động sản: DIEU LE HIEP HOI BDS.doc

- Đơn đăng ký thành viên Hội đối với tổ chức: DON XIN THAM GIA TV HOI (TO CHUC).doc

- Đơn đăng ký thành viên Hội đối với cá nhân: DON XIN THAM GIA TV HOI (CA NHAN).doc

Trong quá trình đăng ký có cần trao đổi thêm chi tiết hoặc vướng mắc liên quan về thủ tục đăng ký dự thi đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 0650 3 823 603 gặp đ/c Toàn để được hướng dẫn./.

2/27/2017 4:00 PMĐã ban hànhThông báo; Thông tin tuyên truyềnXem chi tiết/PublishingImages/2017-02/lo go hiep hoi BDS_Key_27022017160313.JPGTrue
Áp dụng giá vật liệu xây dựng trong lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình DươngÁp dụng giá vật liệu xây dựng trong lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Các chủ đầu tư và đơn vị có liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cần lưu ý về việc áp dụng giá vật liệu xây dựng để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh như sau:
- Đối với các loại vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong công trình như: cát, đá, thép, sơn, gạch, nhựa đường, bê tông nhựa, dây điện, ống nước,…., các đơn vị cần yêu cầu báo giá của nhà sản xuất, đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp, đơn vị có đủ chức năng cung cấp giá và tham khảo giá thị trường để có cơ sở lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình. Đặc biệt, đối với đá xây dựng và cát xây dựng cần khảo sát giá tại các mỏ, bãi tập kết hoặc các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương, để đảm bảo giá sát với thị trường, tránh trường hợp lấy theo giá thông báo và tính chi phí vận chuyển (Yêu cầu đơn vị tư vấn khảo sát địa điểm cung cấp gần nhất tới chân công trình, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm ngân sách).
...
1/12/2017 5:00 PMĐã ban hànhTin Chuyên NgànhXem chi tiếtGiá vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng tháng 9/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgFalse
Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 - 2016Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 - 2016
Thực hiện Khoản 2 Điều 13 Thông Tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây Dưng Quy đinh việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất đông sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất đông sản. Sở xây Dựng thông báo kết quả thi như sau:

Tải file đính kèm:Tong hop ket qua thi dot 2 - 2016.pdf.

11/22/2016 7:00 AMĐã ban hànhThông báoXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTrue
Thông báo công bố công khai Danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Hiệp Phát.Thông báo công bố công khai Danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Hiệp Phát.
Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Sở Xây dựng công bố công khai Danh sách 161 đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Hiệp Phát do Công ty TNHH SXTMDV Tài Quân làm chủ đầu tư dự án tại đường Nguyễn Đức Thuận, Khu phố 5, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

      ​Căn cứ Điểm g Khoản 1 Điều 20 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội: "Sau khi ký Hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lập đầy đủ Danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội gửi về Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để công bố công khai trong thời hạn 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được Danh sách này), và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra (hậu kiểm). Đồng thời, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm công bố công khai danh sách này tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại Sàn giao dịch bất động sản hoặc Trang thông tin điện tử về nhà ở xã hội của chủ đầu tư (nếu có)."  

    Xét đề nghị của Công ty: “161 căn, Công ty đã rà soát kiểm tra lại tất cả đều đúng đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”. Sở Xây dựng thống nhất công bố công khai danh sách 161 đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội Hiệp Phát tại Trang thông tin điện tử của Sở.

     Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH SXTMDV Tài Quân công bố công khai thông tin danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định của pháp luật.​/.

Đính kèm: Danh sach 161 doi tuong mua, thue mua nha o xa hoi Hiệp Phát.pdf

10/21/2016 4:00 PMĐã ban hànhThông báo; Tin Chuyên NgànhXem chi tiết/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpgTrue
Bộ Xây dựng trao tặng Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Xây dựng cho chuyên gia JICABộ Xây dựng trao tặng Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Xây dựng cho chuyên gia JICA
Sáng ngày 25/3/2016, tại Trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra Lễ trao tặng Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Xây dựng cho ông Fumihisa Miyoshi – chuyên gia lĩnh vực phát triển đô thị của JICA. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì buổi Lễ.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh trao Kỷ niệm chương cho ông Fumihisa Miyoshi

Tham dự Lễ trao Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Xây dựng ông Fumihisa Miyoshi có ông Đỗ Viết Chiến – Cục trưởng Cục Phát triển đô thị và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Cục Phát triển đô thị, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh bày tỏ vinh dự được thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng dự và trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng cho ông Fumihisa Miyoshi, trân trọng cám ơn và đánh giá cao những cống hiến của ông Fumihisa Miyoshi trong hai năm vừa qua đã giúp đỡ Bộ Xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực phát triển đô thị cũng như trong việc nâng cao năng lực cán bộ, công chức Cục Phát triển đô thị. Trước khi ông Fumihisa Miyoshi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và chuyển sang công việc mới tại Phòng Thị chính thành phố Hiroshima từ ngày 1/4/2016, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh chúc ông Fumihisa Miyoshi sức khỏe và thành công trên cương vị mới, đồng thời tiếp tục có những hoạt động ủng hộ và giúp đỡ Bộ Xây dựng, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cũng bày tỏ cám ơn sự hợp tác, hỗ trợ của tổ chức JICA, thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật đã cử các chuyên gia nhiều kinh nghiệm giúp đỡ Bộ Xây dựng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Fumihisa Miyoshi bày tỏ tự hào và vinh dự được nhận Kỷ niệm chương của ngành Xây dựng, đồng thời mong muốn chia sẻ niềm vui này với các cộng sự và đồng nghiệp của Cục Phát triển đô thị.

Ông Fumihisa Miyoshi cũng bày tỏ cám ơn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Cục trưởng Đỗ Viết Chiến đã trao cho ông vinh dự này, đồng thời cám ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo và chuyên viên Cục Phát triển đô thị, Tổ chức JICA đã giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian gần hai năm làm việc tại Cục Phát triển đô thị Bộ Xây dựng.

Ông Fumihisa Miyoshi là chuyên gia của Tổ chức JICA nhận công tác toàn thời gian tại Cục Phát triển đô thị từ tháng 5/2014 đến 31/3/2016. Trong thời gian này, ông Fumihisa Miyoshi đã giúp đỡ Bộ Xây dựng trong việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để xây dựng các Luật, Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực phát triển đô thị; hỗ trợ xây dựng đề xuất dự án hỗ trợ kỹ thuật với JICA và xúc tiến kêu gọi tài trợ dự án; hỗ trợ xúc tiến đầu tư với các đối tác Nhật Bản và các tổ chức quốc tế khác; xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ Cục/Bộ Xây dựng và địa phương thông qua các khóa đào tạo tại Nhật Bản và trong nước về công tác quản lý phát triển đô thị.
 

Minh Tuấn
3/31/2016 5:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyềnTinXem chi tiết/PublishingImages/2016-03/6.jpeg
Chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình DươngChính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương
TTĐT - Ngày 17-8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 29/2015/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Theo đó, về đối tượng áp dụng là huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới. Xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Phát triển ấp thuộc các xã xây dựng nông thôn mới được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập. Trưởng ban, phó trưởng ban và thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới do UBND cấp xã quyết định thành lập.
 
Về mức hỗ trợ: huyện, thị xã được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư là 5 tỷ đồng. Xã được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư là 1 tỷ đồng. Hỗ trợ hàng tháng cho Ban Phát triển ấp thuộc các xã xây dựng nông thôn mới để chi cho các hoạt động của Ban là 4 triệu đồng/tháng. Hỗ trợ hàng tháng cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới ở cấp xã theo các mức sau: prưởng ban, phó trưởng ban là 0,4 lần mức lương cơ sở; thành viên là 0,3 lần mức lương cơ sở.


Hệ thống trường học ở các xã xây dựng nông thôn mới được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang

Nguồn kinh phí lấy từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng dựng nông thôn mới được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh theo phân cấp hiện hành.
    
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Đ

10/15/2015 1:00 PMĐã ban hànhThông tin tuyên truyền; Thông báo; Số liệu thống kê; Tuyển dụng công chứcTinXem chi tiết/PublishingImages/2015-10/2008201533-Nong_thon_moi_2_Key_15102015122503.jpg