GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
STTTiêu đềFile đính kèm
Giá vật liệu xây dựng tháng 2/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10, 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7, 8, 9 của quý 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4, 5, 6 của quý 2 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01, 02, 3 của quý 1 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 10, 11 VÀ 12 NĂM 2021 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
10 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5, 6, 7 VÀ 8 NĂM 2021 CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG 
11 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1, 2, 3 VÀ 4 NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
12 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10, 11, 12 của quý 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
13 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7, 8, 9 của quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
14 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4, 5 và 6 của Quý II NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
15 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1, 2 và 3 của Quý I NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
16 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11, 12 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
17 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
18 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7, 8 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
19 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ THÁNG 6 NĂM 2019 
20 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2019 
21 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 và 02 NĂM 2019 
22 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11, 12 NĂM 2018 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
23 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 NĂM 2018 
24 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7, 8 NĂM 2018 
25 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5, 6 NĂM 2018 
26 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3, 4 NĂM 2018 
27 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2018 
28 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2017 
29 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 VÀ 11 NĂM 2017 
30 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 07 VÀ THÁNG 08 NĂM 2017