GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
STTTiêu đềFile đính kèm
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7, 8, 9 của quý 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4, 5 và 6 của Quý II NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1, 2 và 3 của Quý I NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11, 12 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7, 8 NĂM 2019 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 VÀ THÁNG 6 NĂM 2019 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2019 
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 và 02 NĂM 2019 
10 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 11, 12 NĂM 2018 TỈNH BÌNH DƯƠNG 
11 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 NĂM 2018 
12 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7, 8 NĂM 2018 
13 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5, 6 NĂM 2018 
14 CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3, 4 NĂM 2018 
15 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2018 
16 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2017 
17 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 VÀ 11 NĂM 2017 
18 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 07 VÀ THÁNG 08 NĂM 2017 
19 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 05 VÀ THÁNG 06 NĂM 2017 
20 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2017 
21 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2017 
22 Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư 05/2016/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
23 Hướng dẫn áp dụng giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
24 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2016 
25 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2016 
26 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2016 
27 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2016 
28 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2016 
29 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2016 
30 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1 NĂM 2015