GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
STTTiêu đềFile đính kèm
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 NĂM 2018 
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7, 8 NĂM 2018 
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5, 6 NĂM 2018 
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3, 4 NĂM 2018 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2018 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 12 NĂM 2017 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9, 10 VÀ 11 NĂM 2017 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 07 VÀ THÁNG 08 NĂM 2017 
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 05 VÀ THÁNG 06 NĂM 2017 
10 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 VÀ THÁNG 4 NĂM 2017 
11 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 VÀ THÁNG 02 NĂM 2017 
12 Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng theo Thông tư 05/2016/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
13 Hướng dẫn áp dụng giá Vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
14 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2016 
15 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2016 
16 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2016 
17 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2016 
18 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2016 
19 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2016 
20 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 1 NĂM 2015 
21 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 2 NĂM 2015 
22 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 3 NĂM 2015 
23 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2015 
24 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2015 
25 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 6 NĂM 2015 
26 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2015 
27 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 8 NĂM 2015 
28 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 10 NĂM 2015 
29 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 01 NĂM 2016 
30 GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 2/2016