Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định ban hành quy định xét chọn và công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
Ngày bắt đầu:
25/03/2019  
Ngày kết thúc:
25/04/2019  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

​Dự thảo Quyết định ban hành quy định xét chọn và công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương.​

 
Nội dung:

​Nhằm cụ thể hóa việc xét chọn và công nhận tuyến phố văn minh đô thị theo các tiêu chuẩn chấm điểm nâng loại đô thị ban hành kèm theo Nghị quyết số 1210/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về phân loại đô thị. Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác phát triển đô thị, kiểm soát tốt nhu cầu phát triển đô thị tại địa phương, đảm bảo phú hợp Chương trình phát triên đô thị trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có văn bản số 1079/UBND-KTN ngày 15/3/2019 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tuyến phố văn minh đô thị. 

Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng đăng dự thảo Quy định xét chọn và công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương để lấy ý kiến góp ý của tổ chức, người dân.

​Dự thảo đính kèmDu_thao_quyet_dinh_ban_hanh_quy_dinh_xet_chon_va_cong_nhan_tuyen_pho_van_minh_do_thi.doc

 
Danh sách Góp ý