Thông tin hoạt động
Thứ 7, Ngày 22/01/2022, 15:00
Tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, theo dõi thi hành pháp luật
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2022
UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, theo dõi thi hành pháp luật.​

Theo đó, các sở, ban, ngành  UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương; quán triệt chủ trương của Đảng về hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển là đột phá đầu tiên trong ba đột phá chiến lược, trong đó, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xác định đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển.

Bên cạnh đó, thực hiện việc xây dựng và thi hành pháp luật theo hướng thực chất, bám sát và phù hợp với thực tiễn; tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm và bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; chú trọng lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật, đối với các vấn đề lớn, phức tạp cần kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế.

Đồng thời, xác định rõ cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật; xác lập quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật. Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đặt trọng tâm vào các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân. 

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo đảm nguồn lực về tài chính, con người và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện các quy định thiếu thống nhất, không còn phù hợp, văn bản có nội dung trái pháp luật, vi phạm trong thi hành pháp luật để xử lý hoặc kiến nghị xử lý cho phù hợp.​​

Nguồn Trích Trang thông tin điện tử tỉnh Bình Dương.

Lượt người xem:  Views:   392
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động