Thông tin hoạt động
Thứ 5, Ngày 26/03/2020, 09:00
Chi bộ 1 tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2023
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/03/2020 | Thái Văn Tiên
Ngày 19-3, Chi bộ 1 trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2023. Tham dự có ông Võ Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng.

toancanhdaihoi.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 1 đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội III đề ra. Trong đó, 100% đảng viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% đảng viên, quần chúng học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện kiểm tra, giám sát hàng năm ít nhất 01 đảng viên; Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đạt danh hiệu: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do đoàn thể tổ chức.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã tổ chức triển khai, quán triệt đến đảng viên công chức và quần chúng các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà trọng tâm là phong trào "Làm theo Bác", Chi bộ đã triển khai đến toàn thể đảng viên, công chức và quần chúng. Kết quả, 100% đảng viên, công chức và quần chúng đã tích cực hưởng ứng, viết. Chi bộ đã tổ chức hoạt động đúng theo quy chế đã đề ra, thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý đảng viên, hàng năm đều ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm giúp cho đảng viên hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật cũng như tăng cường khả năng trao đổi, thảo luận của đảng viên trong Chi bộ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý chất lượng trong công tác, giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước trong việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đảng viên, công chức gặp nhiều khó khăn trong công tác, nhưng cán bộ, đảng viên, quần chúng Chi bộ luôn ổn định tư tưởng, an tâm công tác, đoàn kết tốt, nổ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong sáng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát lề lối làm việc và đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức chất lượng, khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, toàn thể đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế cơ quan; không có đảng viên vi phạm pháp luật và Điều lệ Đảng; tiếp tục tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 3 của BCH TW Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí"; Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Thực hiện kiểm tra, giám sát hàng năm từ 02 đảng viên trở lên. Duy trì và tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 2 lần/năm. 100% đảng viên tham gia sinh hoạt tốt nơi địa bàn cư trú. Kết quả phân loại đảng viên cuối năm: Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đạt danh hiệu: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với công tác đoàn thể: 100% đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do đoàn thể tổ chức.

Về nhiệm vụ chính trị, triển khai, thực hiện 100% chương trình, công tác trọng tâm theo Chương trình làm việc của Sở Xây dựng đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra. Phấn đấu tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng đảm bảo đúng hạn và trước hạn đạt từ 96% trở lên. Phấn đấu trên 95% cán bộ, công chức đạt kết quả phân loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin; hệ thống quản lý chất trong trong công tác, giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ, chấp hành giờ giấc tác phong làm việc theo nội quy, quy chế của cơ quan.

bithuchidao.jpg

Ông Võ Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Võ Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy​ nhấn mạnh trong Nhiệm kỳ 2020-2023 Ban Chấp hành Chi bộ 1 thực hiện tốt việc triển khai quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 100% đảng viên, công chức trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết của Chi bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2023. Sau học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2023 gồm: Bí thư Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Bí Thư Võ Hoàng Phong; Ủy viên Ban Chấp hành Nguyễn Kim Vương Bằng. 

BCHchibo1.jpg


Ông Võ Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2020 - 2023

Thái Văn Tiên

Lượt người xem:  Views:   62
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - Home

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Media

Audio

Tag

Tin liên quan

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin hoạt động