Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 14/04/2020, 10:00
Kế hoạch Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/04/2020 | Nguyễn Kim Vương Bằng

KẾ HOẠCH

 Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh

xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch

số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương

                                                                            

 

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19;

Căn cứ Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nay, Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch COVID-19 và của UBND tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về Hành động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bỏa đảm an sinh xã hội ứng phó dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn và tiến độ hoàn thành, trách nhiệm được phân công của các phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương.

2. Yêu cầu:

Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo theo nội dung và tiến độ đã đề ra theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1386/KH-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Bình Dương và theo kế hoạch này.

 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp

a) Thanh tra

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Kế hoạch số 2254/KH-SXD ngày 02/8/2017 của Sở Xây dựng [1].

Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Phòng Quản lý Xây dựng

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, rút ngắn thời gian cấp phép không quá 50 ngày làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện trực tuyến các thủ tục cấp phép xây dựng (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng) để giảm chi phí, nhất là chi phí không chính thức.

Thời gian thực hiện: Quý III, năm 2020.

b) Các phòng, đơn vị

Đảm bảo thực thi đầy đủ những cải cách về điều kiện kinh doanh, trong đó lưu ý các điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung đã được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Tập trung tái cấu trúc nghiệp vụ các thủ tục hành chính cấp độ 3,4 theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh

a) Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý Xây dựng

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đảm bảo tiến độ đầu tư công trình, dự án đã được cân đối, bố trí vốn; nhất là đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, bức xúc, các thủ tục hành chính trong đầu tư công, trong phối hợp thẩm tra, thẩm định dự án.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

b) Các phòng, đơn vị

Tổ chức thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và tăng cường đổi mới cách thức giải quyết TTHC thông qua việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp triển khai hiệu quả đường dây nóng 1022 của tỉnh nhằm cắt giảm các điều kiện gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào Kế hoạch này, Ban Giám đốc Sở, chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai, tổ chức thực hiện và gắn liền với việc kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện theo kế hoạch.

Chánh Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện theo kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các phòng, đơn vị tổng hợp báo cáo trước ngày 15 hàng tháng gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp, tham mưu lãnh đạo báo cáo UBND tỉnh theo thời gian quy định./.

​Kế hoạch thực hiện​​ Tải về 2. 1318-KH-SXD.signed(Covid -19).pdf

Lượt người xem:  Views:   1294
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật - TJ

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

Tin nổi bật

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết